Titoktartási nyilatkozat

A SinguLab Inkubátor Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. 5. emelet, cgj.: 01-10-046072) az inkubációs tevékenysége során készséggel válaszol az érdeklődő vállalkozások inkubációval kapcsolatos kérdéseire.

A kapcsolatfelvétel során bármilyen – inkubációval kapcsolatos – megkeresésre igyekszünk válaszolni. Kérdéseiket és a velünk megosztott információkat, adatokat, dokumentumokat, melyek szenzitív információnak, üzleti titoknak, illetve védett szellemi terméknek minősülnek, az azokhoz fűződő jogok maximális tiszteletben tartása mellett bizalmasan kezeljük.

A fentiekre tekintettel a SinguLab Inkubátor Zrt. magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbiakat:

 I.      Tiszteletben tartjuk a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) üzleti titokra és know-how-ra (védett ismeretre) vonatkozó rendelkezéseit.

Ptk. 2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján jutott hozzá.

“Üzleti titoknak” minősülnek különösen a következők:

–     kidolgozás alatt lévő termék(ek),

–     piaci- értékesítési stratégia, azzal kapcsolatos megvalósítási szándék és annak módja,

–     illetve a vállalkozás gazdasági tevékenységéhez, üzleti terveihez, és igényeihez kapcsolódó minden olyan tény, megoldás, adat, illetve technikai-, üzleti-, pénzügyi-, vagy egyéb jellegű információ, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, partnereire, ügyfeleire és ezen kapcsolatok bármilyen adataira vonatkozó információ, know-how, amely szóban, elektronikusan, vizuálisan, írott formában vagy egyéb módon kerül közlésre, és amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a vállalkozás jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

A továbbiakban együtt: Üzleti titok.

II.       Az Üzleti titok közlése önmagában

–     nem jogosítja fel a feleket a másik fél érdekében történő bármilyen tevékenység kifejtésére, a másik fél nevében vagy terhére bármilyen formában kötelezettség vállalására, jognyilatkozat tételére,

–     nem kötelezi őket bármilyen megállapodás megkötésére, és az nem minősül szerződéses ajánlatnak, kötelezettségvállalásnak vagy ajánlattételre felhívásnak, előszerződésnek, és

–     nem hatalmazza fel a feleket arra, hogy az őket illető szerzői vagy egyéb jogvédelem alatt álló szellemi alkotásokat, jogvédelem tárgyát képező információkat (pl.: név vagy logó, egyéb védjegyek, szabadalmak) felhasználják.

III.       A SinguLab Inkubátor Zrt., az Üzleti titok megismerője vállalja, hogy az Üzleti titok vele való közlésének időpontjától teljesíti az alábbi feltételeket:

–     az Üzleti titkot nyilvánosságra nem hozza, mással nem közli, saját üzleti tevékenységéhez fel nem használja, más számára hozzáférhetővé nem teszi, kivéve azon munkavállalóit, szakértő tanácsadóit, jogi képviselőit, akiknek tudomással kell bírniuk az Üzleti titokról az Üzleti titok megismerője megbízásából végzett feladataik ellátása céljából, azzal, hogy őket az Üzleti titok megismerője előzetesen tájékoztatni köteles az információ bizalmas természetéről valamint a jelen nyilatkozatban foglaltakról;

–     az Üzleti titkot kizárólag olyan, az alkalmazásában álló, vagy megbízásából eljáró személyekkel és olyan szerződéses partnerekkel osztja meg, akiknek az említett Üzleti titokra szükségük van a meghatározott céllal kapcsolatos feladatok ellátása során, illetve akiknek tudomással kell bírniuk az Üzleti titokról kötelezettségeik teljesítése érdekében, és akikre szintúgy titoktartási kötelezettség vonatkozik, mint az Üzleti titok megismerőjére (a továbbiakban: „Partnerek”);

–     az Üzleti titkot titokban tartja, bizalmasan, ugyanolyan módon és ugyanolyan gondossággal kezeli, mint ahogyan saját bizalmas információit, de legalább ésszerű szintű gondossággal, és erre a Partnerek figyelmét is felhívja;

–     az Üzleti titkot harmadik féllel nem közli, harmadik félnek nem adja ki a vállalkozás előzetes írásos engedélye nélkül (kivéve a Partnereket);

–     amennyiben az Üzleti titok átadása írásbeli dokumentum vagy más rögzített formában történik, úgy az adathordozó a rajta tárolt Üzleti titokkal együtt az azt szolgáltató tulajdonában marad és azokat köteles a vállalkozónak kérésére visszaszolgáltatni illetve igazolható módon megsemmisíteni.

IV.         Jelen nyilatkozat rendelkezései nem akadályozzák az Üzleti titok megismerőjét abban, hogy információt közöljön az alábbi esetekben:

–     a közölt információ már ismert vagy ismertté válik a jelen nyilatkozat megszegése nélkül, vagy

–     a közölt információ bizonyíthatóan és törvényes módon már ismert volt az Üzleti titok megismerője számára abban az időpontban, amikor a vállalkozástól azt megkapta, vagy

–     a közölt információt az Üzleti titok megismerője jogszerűen szerezte meg az információt annak szabad közlésére jogosult harmadik féltől, vagy

–     a közölt információt az Üzleti titok megismerője az Üzleti titok felhasználása nélkül hozta létre, melyet írásos bizonyítékkal tud igazolni, vagy

–     a közölt információ átadását jogszabály vagy hatósági előírás teszi kötelezővé, ideértve a tőzsdei jegyzéshez kapcsolódó kötelezettségeket is; ilyen esetekben az Üzleti titok megismerője köteles a vállalkozást előzetesen, haladéktalanul írásban értesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségről, annak érdekében, hogy a vállalkozás jogai védelmében fel tudjon lépni, vagy

–     ha ehhez a vállalkozás előzetesen írásban hozzájárult.

Budapest, 2017. november 15.

 

SinguLab Inkubátor Zrt.mint az Üzleti titok megismerője